" "
Titres:
1. Bokilo Mabe (Wendo)
2. Nabanzaki (Lucie Eyenga)
3. Lingale (Camille Feruzi)
4. Basi Banso Tapale (Manuel d'Oliveira)
5. Bolingo y'a la joie (Lucie Eyenga)
6. Tebo (Adou Elenga)
7. Botiaki Tembe (Wendo)
8. Mantare Mwasi Kitoko (Léon Bukasa)
9. Dit Moninga (Lucie Eyenga)
10. Pyramide (Adou Elenga)
11. Bolingo Na Biso Na Yo Esila Te (Léon Bukasa)
12. Ah! Baninga (Lucie Eyenga)
13. Liwa Ya Wendo (Wendo)
14. Umbanzanga (Manuel d'Oliveira)
15. Na Bala Muluba (Camille Feruzi)
16. Baloji Mwana Y'africa-Jazz (Lucie Eyenga)
17. Efeka Madungo (Wendo)
18. Kalala Badi Mwene (Léon Bukasa)
19. Awala Esika Minene (Adou Elenga)”
"
"

À propos de l'auteur

Sylvie Clerfeuille

Sylvie Clerfeuille

Laissez un commentaire